obkurczanie pochwy

Lepsze życie seksulane po zabiegu? Jak medycyna estetyczna pomaga zwiększyć satysfakcję ze współżycia?

Pro­blemy, takie jak luźna pochwa, zbyt duże czy małe wargi sro­mowe, mogą utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie, a przy oka­zji przy­czy­niać się do zmniej­sze­nia satys­fak­cji z życia sek­su­al­nego. Choć jesz­cze do nie­dawna kobiety oba­wiały się mówić o swo­ich pro­ble­mach, a tym bar­dziej szu­kać na nie spo­sobu, dziś gine­ko­lo­gia este­tyczna daje im sze­ro­kie moż­li­wo­ści popra­wia­nia wyglądu i kon­dy­cji narzą­dów intym­nych. Dziś rów­nież niczym wsty­dli­wym nie jest przy­zna­wa­nie się do swo­ich kło­po­tów i mówie­nie o koniecz­no­ści poprawy swego życia intym­nego. Wszel­kie defekty narzą­dów płcio­wych i wyni­ka­jące z nich nie­do­god­no­ści można eli­mi­no­wać, przy­czy­nia­jąc się do wzro­stu satys­fak­cji ze współ­ży­cia. Zabiegi z zakresu gine­ko­lo­gii este­tycz­nej mogą spra­wić, że kobieta poczuje się lepiej i pew­niej, a jej życie intymne zakwit­nie na nowo.

Czy­taj dalej
zabiegi na tradzik

Azac Peel w starciu z cerą trądzikową. Pielęgnacja skóry z problemami

Choć wydaje się, że kło­poty z cerą zare­zer­wo­wane są dla nasto­lat­ków czy osób w okre­sie pokwi­ta­nia, nie­stety rze­czy­wi­stość bywa inna. Cera trą­dzi­kowa może być pro­ble­mem nie­za­leż­nie od wieku, a brzyd­kie zmiany mogą towa­rzy­szyć nam latami. Zda­rza się rów­nież i tak, że sto­so­wane metody nie są sku­teczne, pre­pa­raty nie poma­gają, a zmiany tkwią na miej­scu. Kło­poty z cerą potra­fią sku­tecz­nie popsuć nasze samo­po­czu­cie, spra­wić, że swoje kon­takty towa­rzy­skie ogra­ni­czamy do mini­mum. W takich sytu­acjach warto rato­wać się zabie­gami z dzie­dziny kosme­to­lo­gii, które mogą sku­tecz­nie eli­mi­no­wać pro­blem. Jed­nym z takich dzia­łań, które popra­wiają stan skóry, jest peeling kwa­sem aze­la­ino­wym, zabieg Azac Peel. Tera­pia jest sku­teczna w przy­padku trą­dziku pospo­li­tego i różo­wa­tego, ale rów­nież pro­ble­mów cery naczyn­ko­wej, tłu­stej, ze skłon­no­ścią do łojo­toku. Zabieg pomaga zwal­czać przy­kre objawy towa­rzy­szące cho­ro­bom skóry, działa prze­ciw­za­pal­nie i anty­ok­sy­da­cyj­nie. Dodat­kowo roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia, nawilża i wygła­dza skórę.

Czy­taj dalej
przeszczep tluszczu

Lipofilling. Czy warto decydować się na transfer tłuszczu?

Lipo­fil­ling zwany jest także trans­fe­rem tłusz­czu lub lipo­trans­fe­rem. Zabieg sto­so­wany przez kli­niki medy­cyny este­tycz­nej umoż­li­wia pozby­cie się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej z pew­nych obsza­rów ciała oraz wymo­de­lo­wa­nie innych. Wła­sna tkanka tłusz­czowa jest dosko­na­łym i bez­piecz­nym natu­ral­nym wypeł­nia­czem. Zasto­so­wa­nie go nie wiąże się z ryzy­kiem odrzutu czy wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej. Za pomocą tkanki tłusz­czo­wej mode­lu­jemy ciała naszych pacjen­tów, powięk­szamy usta, popra­wiamy kształt poślad­ków, a także owal twa­rzy. W ten spo­sób uzu­peł­niamy rów­nież ubytki w postaci blizn poura­zo­wych lub poope­ra­cyj­nych. Lipo­fil­ling pomaga nam także prze­pro­wa­dzać rekon­struk­cje piersi po mastek­to­mii. Zasto­so­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej jest więc wszech­stronne, a nasi pacjenci mogą cie­szyć się bez­piecz­nymi i dosko­na­łymi efek­tami.

Czy­taj dalej
jett plasma

Bez skalpela, ale skutecznie! Jett Plasma, czyli lifting plazmą

Prze­glą­dasz się w lustrze i nie umiesz ukryć nie­za­do­wo­le­nia? Znów masz wra­że­nie, że zmarsz­czek przy­było, że sia­teczka wokół oczu robi się coraz gęst­sza? Z żalem stwier­dzasz, że nie wyglą­dasz tak dobrze, jak kilka lat temu. Ale to jesz­cze nie wszystko, po ciąży zostały roz­stępy, a cera stra­ciła kolo­ryt. Możesz pogo­dzić się z takim sta­nem rze­czy, tłu­ma­cząc sobie, że tak musi być. Rzecz w tym, że wła­śnie nie musi! Na pewno sły­sza­łaś nie raz o zabie­gach, które ofe­ruje medy­cyna este­tyczna, popra­wia­niu urody, likwi­do­wa­niu man­ka­men­tów i nie­do­sko­na­ło­ści. Wiesz zatem, że ist­nieje alter­na­tywa, nie musisz patrzeć z nie­za­do­wo­le­niem na swoje odbi­cie w lustrze, możesz znowu uśmiech­nąć się do sie­bie. Nie musisz bać się skal­pela! To nie jedyne roz­wią­za­nie, jakie dla Cie­bie mamy! Pro­po­nu­jemy Ci rów­nież zabieg z uży­ciem pla­zmy, który nie wymaga rekon­wa­le­scen­cji, nie zaj­muje dużo czasu, a jest naprawdę sku­teczny.

Czy­taj dalej
osocze bogatoplytkowe

Odkryj efekty działania osocza bogatopłytkowego!

Oso­cze boga­to­płyt­kowe pełni dziś ważną rolę w kilku dzie­dzi­nach medy­cyny. Sub­stan­cja ta poka­zała nowe moż­li­wo­ści w rege­ne­ra­cji skóry i zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wała lecze­nie kon­tu­zji, stała się jed­nym z naj­waż­niej­szych pre­pa­ra­tów wyko­rzy­sty­wa­nych przez medy­cynę rege­ne­ra­cyjną. Do nie­dawna tera­pia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym była dostępna wyłącz­nie dla spor­tow­ców, któ­rym zale­żało na szyb­kim powro­cie do zdro­wia po kon­tu­zji, i dla cele­bry­tów, pra­gną­cych jak naj­dłu­żej zacho­wać gładką skórę. Obec­nie z tego spo­sobu lecze­nia może sko­rzy­stać pra­wie każdy. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu oso­cza boga­to­płyt­ko­wego i efek­tach tera­pii.

Czy­taj dalej
zabiegi upiększające

Kiedy warto skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej?

Kobiety marzą o gład­kiej, młodo wyglą­da­ją­cej skó­rze. Jed­nak w ciągu życia wiele z nich boryka się z róż­nymi nie­do­sko­na­ło­ściami, takimi jak trą­dzik, prze­bar­wie­nia, zna­miona, bli­zny, nad­miar tkanki tłusz­czo­wej i cel­lu­lit. W doj­rza­łym wieku nato­miast każdy zmaga się z ozna­kami sta­rze­nia się, takimi jak wiot­kość skóry, zmarszczki i bruzdy. Roz­wią­za­niem dla wielu pro­ble­mów skóry i ciała mogą być zabiegi medy­cyny este­tycz­nej. Na ogół cechują się one więk­szą sku­tecz­no­ścią i szyb­szymi efek­tami niż tra­dy­cyjne metody, np. sto­so­wa­nie kosme­ty­ków.

Czy­taj dalej

Kiedy warto skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej?

Z zabie­gów z zakresu chi­rur­gii este­tycz­nej korzy­sta coraz wię­cej osób, które dążą do pozby­cia się wszel­kich defek­tów i uzy­ska­nia nie­na­gan­nie wyglą­da­ją­cej syl­wetki. Wśród Pacjen­tów prze­wa­żają kobiety, jed­nak sporą część sta­no­wią także pano­wie. Efekty zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej potra­fią być nie­oce­nione. Wraz z poprawą wyglądu danej oko­licy możemy odzy­skać pew­ność sie­bie i zado­wo­le­nie ze swo­jego wize­runku. Obec­nie chi­rur­gia pla­styczna umoż­li­wia popra­wie­nie nie­mal każ­dej czę­ści ludz­kiego ciała. Dowiedz się wię­cej o tym, kiedy warto z niej sko­rzy­stać i na jakie efekty możesz liczyć!

Czy­taj dalej

Poznaj możliwości medycyny regeneracyjnej!

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna jest prze­ło­mową dzie­dziną medy­cyny, która stale się roz­wija i posze­rza zakres swo­ich moż­li­wo­ści. Zada­niem zabie­gów medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej jest uspraw­nia­nie odbu­dowy tka­nek, przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia i zastę­po­wa­nie sta­rych komó­rek nowymi. Dzięki nim moż­liwe jest wyle­cze­nie ura­zów, wad wro­dzo­nych, opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i popra­wie­nie nie­do­sko­na­ło­ści. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu i moż­li­wo­ściach medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej!

Czy­taj dalej

lipofilling piersi

Czy zabieg powiększania piersi autogenną tkanką tłuszczową jest bezpieczny?

Sze­roko pojęte dąże­nie do dosko­na­ło­ści obej­muje dziś wiele dzie­dzin życia. Jedną z nich jest oczy­wi­ście wygląd. Wiele pań pod­daje się zabie­gom odmła­dza­ją­cym twarz i mode­lu­ją­cym ciało. Oko­licą zasłu­gu­jącą na szcze­gólną uwagę są kobiece piersi. Roz­wój medy­cyny este­tycz­nej daje w tym zakre­sie wiele moż­li­wo­ści. Powstają coraz to now­sze, mniej inwa­zyjne roz­wią­za­nia, które przy­no­szą bar­dzo satys­fak­cjo­nu­jące efekty.

Czy­taj dalej

operacja nosa

Dla kogo plastyka nosa?

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że wygląd nosa jest klu­czowy dla ogól­nego wyglądu twa­rzy. Osoby, które cie­szą się zgrab­nymi, regu­lar­nymi nosami, są zazwy­czaj postrze­gane jako bar­dziej atrak­cyjne ze względu na łagodny wyraz twa­rzy. Osoby, któ­rych nosy są powo­dem do kom­plek­sów, mogą zde­cy­do­wać się na korek­cję. Zada­niem pla­styki jest popra­wie­nie wyglądu nosa, a w nie­któ­rych przy­pad­kach także uspraw­nie­nie jego funk­cjo­nal­no­ści. Wiele osób rezy­gnuje z pod­da­nia się zabie­gowi i godzi się na cią­głe nie­za­do­wo­le­nie ze swo­jego wyglądu, ze względu na obawę przed kom­pli­ka­cjami lub nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cymi rezul­ta­tami. Czy są one słuszne? Czy pla­styka nosa nie­sie ze sobą ryzyko nie­po­żą­da­nych efek­tów?

Czy­taj dalej