Body Tite

Twoja skóra utra­ciła dawną jędr­ność? A może zma­gasz się z pro­ble­mem cel­lu­litu? Jeśli Twoja odpo­wiedź brzmi TAK, to czas byś poznała nowo­cze­sny zabieg BODY TITE – lipo­suk­cję falami radio­wymi, która w łagodny, szybki i bez­pieczny spo­sób inten­syw­nie ujędrni Twoją skórę.

Czym jest innowacyjna metoda BODY TITE?

Zabieg Body Tite opiera swoje dzia­ła­nie na tech­no­lo­gii RFAL, to spo­sób ujędr­nia­nia skóry oparty na dzia­ła­niu fali radio­wej. Pod­czas zabiegu tkanka tłusz­czowa zostaje roz­pusz­czona przez bipo­larną ener­gię fali radio­wej, a następ­nie dokład­nie ode­ssana.
Każde urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w dodat­kowe, wymienne koń­cówki, które pozwa­lają na wyko­na­nie lipo­suk­cji zarówno na róż­nych par­tiach ciała, jak i na twa­rzy. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje gło­wica Cellu Tite, stwo­rzona spe­cjal­nie w celu trwa­łego usu­nię­cia poma­rań­czo­wej skórki.

W jaki sposób przebiega zabieg BODY TITE?

Zwy­kle zabieg trwa ok. godziny, w tym cza­sie chi­rurg wyko­nuje w skó­rze nie­wiel­kie nacię­cie (3–4 mm), przez które wpro­wa­dza w tkankę tłusz­czową spe­cjalną kaniulę emi­tu­jącą fale radiowe. Następ­nie tą samą rurką roz­pusz­czone komórki tłusz­czowe zostają ode­ssane z orga­ni­zmu. Kaniula jest nie­zwy­kle cienka, dzięki czemu po zabiegu nie wystę­puje duży obrzęk ani bli­zny. Takie roz­wią­za­nie pozwala na usu­nię­cie nawet do 5 litrów tłusz­czu pod­czas jed­nego zabiegu.

Jak BODY TITE usuwa cellulit?

Dzia­ła­nie urzą­dze­nia oparte jest na prze­rwa­niu łącz­not­kan­ko­wych prze­gród two­rzą­cych cel­lu­lit wła­ściwy, co w rezul­ta­cie roz­pusz­cza tłuszcz two­rzący poma­rań­czową skórkę. Po zakoń­czo­nym zabiegu skóra wła­ściwa gęst­nieje i obkur­cza się, co skut­kuje jej ujędr­nie­niem i wygła­dze­niem.

Cała pro­ce­dura lipo­suk­cji falami radio­wymi prze­biega w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, ist­nieje jed­nak moż­li­wość znie­czu­le­nia ogól­nego.

Jakie są wskazania do zabiegu?

 • utrata jędr­no­ści skóry,
 • nad­mier­nie nagro­ma­dzona tkanka tłusz­czowa,
 • cel­lu­lit tłusz­czowy,
 • luźna skóra,
 • mode­lo­wa­nie syl­wetki.

Wskazania pozabiegowe

Zabiegi metodą Body Tite nie trwają długo, nie wyma­gają też od pacjenta dłu­giej rekon­wa­le­scen­cji, wyjąt­kiem jest pro­ce­dura usu­nię­cia cel­lu­litu, po któ­rej zaleca się pacjentce, pozo­sta­nie w kli­nice na obser­wa­cje przez okres trzech dni.
Po powro­cie do domu pacjentka zobo­wią­zana jest nosić spe­cjalne ubranko, a także poja­wić się na wizy­cie kon­tro­l­nej mię­dzy 2 a 7 tygo­dniem po ope­ra­cji.

Kto nie może skorzystać z metody liposukcji falami radiowymi?

 • cho­roby immu­no­lo­giczne oraz nowo­two­rowe,
 • okres ciąży i kar­mie­nia pier­sią,
 • mie­siączka,
 • cho­roby takie jak cukrzyca i epi­lep­sja,
 • implanty elektroniczne/metalowe,
 • anty­bio­ty­ko­te­ra­pia,
 • złe wyniki badań.

Efekty

body tite2

body tite1